top of page

תנאי שימוש באתר "תריםלי"

 1. הגישה לאתר והשימוש בו ובשירותים השונים המוצעים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") אשר מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש/ת, צופה, משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר, במישרין או בעקיפין (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים"). תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו בכל דרך שהיא ולרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפון סלולרי, טאבלט, מכשירים חכמים, וכיו"ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 2. ​למען הסר ספק, המונח "האתר" מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר,

 3. בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. 

 4. הנך מאשר כי שימושך בשרותי תריםלי מהווה הסכמה מלאה לתנאי הסכם זה או לתנאי הסכם שיהיה בתוקף באותו זמן.

 5. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה וכל שימוש באתר מותנה בקריאה והסכמה מראש לתנאי השימוש האלו. המשתמש מוותר בזה מראש על כל טענה ו/או תביעה כנגד תריםלי ו/או החברה ו/או מי מטעמה ומצהיר כי יהיה מנוע  מלבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תריםלי ו/או כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לתנאי שימוש אלו ולשימוש בפועל באתר ולתוצאות השימוש בו. תשומת ליבך כי החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש והדבר יחייב את כל המשתמשים ועל אחריות המשתמש/הגולש להתעדכן בכך. 

 6. *תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד אך פונים לשני המינים*

 7. האתר מנוהל ומופעל על-ידי א.ב.א תריםלי בע"מ (להלן: "החברה").

 8. מדיניות הפרטיות של החברה מפורטת באתר זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

 9. החברה רשאית לשנות את האתר ו/או את עיצובו ו/או את תוכנו וזאת בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה למשתמש על כוונתה לעשות כן. מוסכם כי לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין השינויים האמורים ו/או השלכותיהם.

 10. ככל ומשתמש יפר איזה מתנאי השימוש הקיימים כיום ו/או העתידיים, מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר את פרטיו האישיים לצדדי ג'. החברה תהא רשאית להעביר את תנאי השימוש ו/או את הזכויות ו/או החובות על פיהם לכל גוף ובכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה למשתמש ו/או בקבלת אישורו של המשתמש.

 11. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, השימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד. החברה ו/או מי מטעמה ולרבות בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או קבלני משנה וכן כל גורם מוסמך אחר הפועל מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי לגלישה ו/או לשימוש הנעשה באתר וכל התכנים באתר מוצגים כמות שהם (AS IS).

 12. ידוע למשתמש כי החברה, באמצעות האתר, משמשת להעברת מידע בין המשתמשים באתר לבין בעלי המקצוע השונים. המידע המועבר על ידי החברה ו/או מי מטעמה אינו בא במקום, אלא בנוסף לכל הבדיקות והבירורים שעל המשתמש לעשות ביחס לבעל המקצוע. החברה אינה נושאת באחריות לטיב השירותים ואינה מתחייבת לבצע בירורים ובדיקות עצמאיות לגבי רמתם של בעלי המקצוע, ניסיונם, ההיתרים והרישיונות, הביטוחים שלהם, ו/או בכל עניין אחר.

 13.  אין לראות במידע המועבר על ידי החברה כהמלצה להתקשר עם בעל מקצוע. מסירת פרטי בעל מקצוע ו/או ציונו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עמו. ההחלטה להתקשר או להזמין בעל מקצוע כלשהו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. 

 14. מוסכם, ידוע וברור למשתמש כי כל התקשרות עם בעלי מקצוע באמצעות האתר נעשית במישרין מולם, והחברה ו/או מי מטעמה אינה צד להתקשרות/לעסקה בין הצדדים. החברה לא תהא אחראית לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף כתוצאה מההתקשרות בין המשתמשים לבין בעלי המקצוע. כל מידע ביחס לרישוי, ביטוח, ניסיון, תחום התמחות, ותק וקריטריונים נוספים המדווחים לחברה, ככל שדווחו לחברה על ידי בעלי המקצוע, והחברה לא מתחייבת לבצע בדיקות נכונות של הדיווחים. כמו כן מוסכם ידוע וברור כי החברה לא תשא באחריות לתשלום לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה מההתקשרות עם בעלי המקצוע ו/או כתוצאה מהשימוש במידע שיימסר למשתמש. המשתמש מאשר כי החברה ו/או מי מטעמה אינה נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, למחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לעבודה אשר תבוצע ע"י בעל המקצוע והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לו כתוצאה ישירה או עקיפה, מהתקשרות עם בעל המקצוע ומהשימוש במידע שיימסר לו. 

 15. תריםלי עושה שימוש ב"עוגיות" (Cookies), לצורך עבודתו התקינה של האתר ושיפור השירותים המוצעים בו, לרבות קבלת נתונים סטטיסטיים, העדפות אישיות ולצרכי אבטחת מידע. ניתן להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך. המשתמש מאשר כי נטרול אפשרות קבלת ה"עוגיות" עלולה לפגוע בחלק מהשירותים אשר האתר מציע ו/או אתרים אחרים.

 16. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בין בעילה חוזית ובין בעילה נזיקית. החברה לא תהא אחראית לכל נזק לרבות בשל נגיף-מחשב ("וירוס"), תכונות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים (Worms) , ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), או יישומי תוכנה למיניהם לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גלישה או שימוש באתר ובכלל זאת, בשל הורדת מידע מהאתר. 

 17. חל איסור גורף על ביצוע מבדקי חדירות, סריקה, הפעלת זחלנים למיניהם, עריכת שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר, הצבת האתר במסגרת אתר אחר ו/או כחלק מאתר אחר, או כל כלי אחר לבדיקת אבטחת המידע של האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מהחברה. כמו כן המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה אשר עלולה להגביל אחרים או למנוע מהם את השימוש בו.

 18. חלק מהשירותים המסופקים על ידי החברה באמצעות האתר מחייבים מסירת פרטים והרשמה. במסגרת ההרשמה, עליך להזין פרטים אישיים כגון שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, כתובת וכד'. ללא מסירת פרטים אלה (וכן פרטים נוספים ככל שיהיה בכך צורך) לא תתאפשר ההרשמה לאתר.

 19. המשתמש מתחייב שלא לבצע פעולה המהווה התחזות, הטעיה, הונאה או זיוף וכן מתחייב כי  כל מידע אשר ימסור באתר יהא אמיתי ומדויק. 

 20. ככל שהמשתמש קיבל סיסמא או קוד גישה או הרשאה באמצעות האתר, הוא מתחייב שלא להעבירם לאף גורם אחר ולא לאפשר לכל אדם ו/או גוף אחר לעשות שימוש בהם או בהרשאה. המשתמש יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה תוך שימוש בסיסמא, בקוד הגישה או בהרשאה שלו.

 21. מובהר כי החברה לא תהא אחראית לתכנים המוצגים באתר ואשר מקורם באתרים מקושרים, והם באחריות מנהלי האתר המקושר בלבד והמשתמש בלבד. החברה לא תהא אחראית לתנאי השימוש באתרים המקושרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר הקשור באתרים אלו. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בקשר עם גלישה באתרים מקושרים ו/או שימוש במידע המגיע מהם.

 22. האתר והמידע המופיע בו, לרבות תוכנו, עיצובו, יישומי התוכנה שבו, השמות וסימני המסחר וכן כל פרט אחר המופיע בו, הינם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה להשתמש בהם. 

 23. אין לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהחברה. המשתמש מתחייב לפצות את החברה בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם לה, אם ייגרם, כתוצאה משימוש עסקי ו/או מסחרי ו/או בניגוד לאמור בתנאי השימוש.

 24. על הגלישה ו/או השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך ו/או תביעה ו/או שאלה משפטית הקשורה לאתר ו/או לשימוש בו בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תובא בפני ערכאה שיפוטית במדינת ישראל.

 25. על מנת לאפשר תפעול תקין ומתן שירותים במסגרת ההיצע שהחברה מציעה, החברה עשויה להעביר מידע אישי לחברות או באמצעות חברות הקשורות אליה ו/או כל גורם אחר רלוונטי המשתפות איתה פעולה עסקית. זאת כאמור, בתנאי שהדבר יהיה הכרחי למטרות המתוארות לעיל. 

 26. החברה עשויה להעביר מידע לפי דרישה חוקית או צו שיפוטי, לרבות לרשויות המוסמכות בדין לכך וללא דרישה להסכמה מראש של המשתמש. במקרה כזה, לחברה לא תהיה חבות כלשהי כלפי המשתמש.

 27. בכל שאלה הקשורה למדיניות הפרטיות, לתנאי השימוש ו/או בכל נושא אחר הקשור לאתר וכן כל הצעה לשיפור ניתן לשלוח לכתובת דוא"ל: INFO@TARIMLI.COM.

מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים לאתר TARIMLI:
יש לקרוא בקפידה את מדיניות הגנת הפרטיות המפורטת של TARIMLI (להלן – מדיניות
הפרטיות). הגלישה והשימוש באתר COM.TARIMLI.WWW (להלן – האתר) כפופה למדיניות
הפרטיות. במידה ולא הבנת או הסכמת לאמור במדיניות הפרטיות במלואה וללא סייג, יש להפסיק
מיד כל שימוש, חיבור או גלישה באתר.

 

כללי
1 .TARIMLI (להלן – החברה) מכבדת את פרטיותו של כל אדם משתמש או מבקר באתר (להלן –
המשתמש). מדיניות הפרטיות מתייחסת לסוג המידע שהחברה תהא רשאית לאסוף, למסור
ולחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה.


2 .מדיניות הפרטיות מנוסחת לשם הנוחות בלשון זכר, אך מתייחסת בהתאמה ובאופן שווה לנשים
כמובן.


3 .החברה מתחייבת לאסוף מידע במינימום הנדרש ובאופן המצומצם ביותר על מנת לאפשר מתן
שירות ותפעול טובים ותקינים למשתמש וכפי שיפורט בהמשך.


4 .מדיניות הפרטיות תנחה בנוסף את המשתמש לזכויותיו וכיצד לשלוט בהיקף ובמידה שברצונו
שפרטיו האישיים לא ייאספו, ייחשפו ויימסרו לצד ג' בעת השימוש או הביקור באתר.


5 .מדיניות הפרטיות עלולה להשתנות ולהתעדכן מעת לעת וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של
החברה. שינויים ועדכונים כאמור, יחולו ויחייבו את המשתמש בכל דבר ועניין.


ניהול המידע
6 .על מנת לאפשר חלק מהשירותים או כולם, על המשתמש לבצע הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש
למסור מידע כגון – שם מלא, כתובת, דרכי ההתקשרות ולרבות כתובת דוא"ל (להלן – מידע אישי),
והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר וקבלת מידע רלוונטי הכרחי.


7 .החברה רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד מידע אישי ומידע אחר שימסרו במסגרת השימוש באתר או
שנמסרו מרצונו החופשי של המשתמש ועל ידו. החברה מתחייבת לנהל את מאגר מידע כאמור, ככל
ויידרש ולפי הוראות הדין הישראלי.


העברת מידע לצד ג'
8 .על מנת לאפשר תפעול תקין ומתן שירותים במסגרת ההיצע שהחברה מציעה, החברה עשויה
להעביר מידע אישי לחברות או באמצעות חברות הקשורות אליה ו/או כל גורם אחר רלוונטי
והמשתפות איתה פעולה עסקית (להלן – צד ג'). זאת כאמור, בתנאי שהדבר יהיה הכרחי למטרות
המתוארות לעיל.


9 .למען הסר ספק, מטרות תפעוליות ומתן שירותים כוללים בין היתר – יצירת קשר עם המשתמש,
דיוור ישיר, סליקת תשלום, ניהול חשבונות המשתמשים ומטרות סטטיסטיות.


10 .החברה עשויה להעביר מידע לפי דרישה חוקית או צו שיפוטי, לרבות לרשויות המוסמכות בדין לכך
וללא דרישה להסכמה מראש של המשתמש. במקרה כזה, לחברה לא תהיה חבות כלשהי כלפי
המשתמש.

11 .האתר יכול להכיל קישורים לאתרי צד ג' שאינם בשליטת החברה או הכפופים להוראותיה בקשר
למדיניות הפרטיות הזו. למרות שהחברה עושה מאמץ סביר לוודא כי גם אתרים אלו כפופים
למדיניות פרטיות ואבטחת מידע סבירים, החברה אינה אחראית למדיניות הפרטיות, מדיניות
השימוש ואבטחת המידע הנהוגים בפועל באותם אתרים. 

 

12. אתרי צד ג' כאמור הם: Facebook , WIX- (DataBase), Google- (Ads, Analyticst, Ad sense)

Instagram-(Ads, messeging) ,Whatsapp-(Messenger) ,(Ads, Messenger).
 

זכויות המשתמש
13 .ככל ומשתמש אינו מעוניין שמידע אישי אודותיו ייאסף, יימסר או ייחשף באופן כלשהו כמתואר
לעיל, עליו לחדול משימוש באתר, להימנע מהעברת מידע אישי לחברה ולהסיר עצמו מכל דיוור ישיר
או שירות מטעם החברה.


14 .כל משתמש רשאי לממש זכויותיו שבדין ולרבות פניה לבקשת חדילה והסרתו כאמור, באמצעות
כתובת הדוא"ל: COM.TARIMLI@INFO או באתר האינטרנט www.TarimLi.com.


15 .החברה עושה מאמצים ופועלת להגנת המידע והפרטיות של כל משתמש. החברה עומדת לרשות כל
משתמש בכל עת ותקדם בעדיפות גבוהה את הטיפול בכל פניה ודיווח הקשורים במדיניות הפרטיות
ובכלל.


איסוף אוטומטי של נתוני Cookies ומידע אחר
16 .במקרים מסוימים, ייתכן איסוף אוטומטי של סוג מידע טכני מסוים ולרבות מידע שלא כרוך
ברישום המשתמש, שאינו מהווה מידע מזהה או מידע אישי, בעת שהמשתמש גולש או מחובר לאתר
(להלן – מידע אחר).


17 .דוגמאות למידע אחר הוא מידע מסוג מטא-דאטה הכולל בין היתר את סוג הדפדפן או סוג מערכת
הפעלה של המחשב ממנו המשתמש גולש באתר, זמני חיבור לאתר וכן שם הדומיין של אתר
האינטרנט ממנו המשתמש מקושר לאתר.


18 .Cookies (להלן – עוגיות) הם נתונים המוטמעים אוטומטית באמצעות קבצים הנשמרים בדפדפן בו
גולש המשתמש ובזיכרון המחשב במהלך הגלישה והחיבור לאתר. מטרות השימוש בעוגיות הן
לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר ולרבות התאמת העדפות אישיות של המשתמש ולאפשר
קבלת שירותים שונים, נתונים סטטיסטיים ואבטחת מידע.


19 .ברוב הדפדפנים ניתן להגדיר מראש הגדרות שונות לעניין היקפי השמירה ומחיקה של עוגיות. כמו
כן, ניתן למחוק בדיעבד. מומלץ ללמוד יותר ולהכיר את השימושים והאפשרויות בנושא בחיפוש
חופשי ברשת והן בעמודי העזרה בדפדפנים.


ברירת דין ומקום שיפוט
20 .מדיניות הפרטיות כפופה אך ורק לדיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
למדיניות הגנת הפרטיות באתר הינו בבית המשפט בתל אביב.

bottom of page