top of page

הסכמי התקשרות | מובילים וספקים

הסכם התקשרות: חברות הובלה 

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 2. המוביל מצהיר בזאת כי הוא עוסק בהובלות ולרבות בהובלות דירה וכי הוא בעל הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, המיומנות, המומחיות, הניסיון, הנדרשים לצורך ביצוע מוקפד של הובלות וכן מחזיק בכל ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת עסקיו. כמו כן הוא מעסיק עובדים מיומנים ומהימנים, בעלי הכישורים המתאימים. 

 3. המוביל מצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיו בינו לבין החברה יחסי עובד מעביר מכל סוג או שהוא ולא יהיו יחסים כאלו בין עובדיו ו/או מועסקיו לבין החברה. המוביל מצהיר כי הוא פועל כבעל מקצוע עצמאי ועובד על בסיס קבלני בלבד.

 4. המוביל מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומסכים שהחברה אינה מתחייבת לספק לו הפניות, ואם יסופקו לו הפניות, החברה לא תהא אחראית לכמותן ו/או לאיכותן ו/או לסכומן ו/או להפיכתן למתן שירותי הובלה בפועל. כמו כן החברה לא תהא אחראית לכל נזק כספי ו/או לרכוש ו/או לגוף ו/או למוניטין ו/או לכל נזק אחר שייגרם, אם ייגרם, למוביל, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, כתוצאה מההפניות שיתקבלו על ידי החברה ו/או מביצוע ההובלות ו/או מהלקוחות ו/או מהתנהלותם ו/או מכל סיבה אחרת שהיא הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או להתקשרות איתה.

 5. המוביל מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומסכים שכל האחריות לכל נזק שייגרם, לרבות נזק כספי, נזק לרכוש, נזק לגוף ו/או כל נזק אחר בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף הוא באחריותו הבלעדית, בין אם נגרם על ידו ובין אם על ידי מי מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או על ידי כל גורם אחר מטעמו, וכי החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מפעולה ו/או מעשה ו/או בגין הימנעות מעשייה ו/או מחדל בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף על ידי המוביל ו/או מי מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או על ידי כל גורם אחר מטעמו. המוביל מצהיר ומתחייב כי הוא יישא בכל נזק שייגרם, לחברה ו/או ללקוחות המקבלים את שירותיו ו/או לכל צד ג', ואם תוגש תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין התנהלותו של המוביל, אזי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שיגרמו לחברה כתוצאה מכך.

 6. המוביל מצהיר כי הוא יודע שהחברה רשאית וזכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הסכם זה לאלתר, וללא כל הודעה מוקדמת. במקרה של ביטול הסכם כאמור, המוביל לא יהא זכאי לכל פיצוי והוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה ותביעה על נזקים ו/או הפסדים שלטענתו נגרמו לו ו/או עלולים להיגרם לו עקב ביטול ההסכם.

 7. המוביל מתחייב כי כל הצעת המחיר אשר ישלח תישאר בתוקף למשך 72 שעות מרגע שליחתה.

 8. בגין כל הפנייה אשר תועבר אל המוביל מאת החברה ובעקבותיה יבצע המוביל הובלה, הוא ישלם לחברה סך של 9% (בתוספת מע"מ) מסכום ההובלה או 150 ₪ בתוספת מע"מ, הגבוה מביניהם. 

 9. המוביל ישלם לחברה (באמצעים אלקטרוניים או בכל דרך אחרת, ולמעט בשיקים) מיד עם קבלת התשלום על ידי הלקוח, והחברה תנפיק לו חשבונית מס כדין מיד עם קבלת התשלום.


הסכם התקשרות: ספקי שירותים נלויים

 

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 2. נותן השירות מצהיר בזאת כי הוא עוסק בתחום אריזה ופריקה ו/או ניקיון לרבות של דירות (להלן: "השירותים") וכי הוא בעל הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, המיומנות, המומחיות, הניסיון, הנדרשים לצורך ביצוע מוקפד של השירותים וכן מחזיק בכל ההיתרים הנדרשים על פי דין להפעלת עסקיו. כמו כן הוא מעסיק עובדים מיומנים ומהימנים, בעלי הכישורים המתאימים. 

 3. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי אין ולא יהיו בינו לבין החברה יחסי עובד מעביר מכל סוג או שהוא ולא יהיו יחסים כאלו בין עובדיו ו/או מועסקיו לבין החברה. נותן השירות מצהיר כי הוא פועל כבעל מקצוע עצמאי ועובד על בסיס קבלני בלבד.

 4. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומסכים שהחברה אינה מתחייבת לספק לו הפניות, ואם יסופקו לו הפניות, החברה לא תהא אחראית לכמותן ו/או לאיכותן ו/או לסכומן ו/או להפיכתן למתן שירותים בפועל. כמו כן החברה לא תהא אחראית לכל נזק כספי ו/או לרכוש ו/או לגוף ו/או למוניטין ו/או לכל נזק אחר שייגרם, אם ייגרם, לנותן השירות, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, כתוצאה מההפניות שיתקבלו על ידי החברה ו/או ממתן השירותים ו/או מהלקוחות ו/או מהתנהלותם ו/או מכל סיבה אחרת שהיא הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לחברה ו/או להתקשרות איתה.

 5. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא יודע ומסכים שכל האחריות לכל נזק שייגרם, לרבות נזק כספי, נזק לרכוש, נזק לגוף ו/או כל נזק אחר בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף הוא באחריותו הבלעדית, בין אם נגרם על ידו ובין אם על ידי מי מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או על ידי כל גורם אחר מטעמו, וכי החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מפעולה ו/או מעשה ו/או בגין הימנעות מעשייה ו/או מחדל בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף על ידי נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מועסקיו ו/או על ידי כל גורם אחר מטעמו. נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא יישא בכל נזק שייגרם, לחברה ו/או ללקוחות המקבלים את שירותיו ו/או לכל צד ג', ואם תוגש תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין התנהלותו של נותן השירות, אזי הוא מתחייב לשאת בכל ההוצאות שיגרמו לחברה כתוצאה מכך.

 6. נותן השירות מצהיר כי הוא יודע שהחברה רשאית וזכאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הסכם זה לאלתר, וללא כל הודעה מוקדמת. במקרה של ביטול הסכם כאמור, נותן השירות לא יהא זכאי לכל פיצוי והוא מוותר מראש על כל טענה, דרישה ותביעה על נזקים ו/או הפסדים שלטענתו נגרמו לו ו/או עלולים להיגרם לו עקב ביטול ההסכם.

 7. נותן השירות מתחייב כי כל הצעת המחיר אשר ישלח תישאר בתוקף למשך 72 שעות מרגע שליחתה.

 8. בגין כל הפנייה אשר תועבר אל נותן השירות מאת החברה ובעקבותיה ינתנו השירותים על ידי נותן השירות, הוא ישלם לחברה סך של 9% (בתוספת מע"מ) מהסכום שיתקבל בגין מתן השירותים או 150 ₪ בתוספת מע"מ, הגבוה מביניהם. 

 9. נותן השירות ישלם לחברה (באמצעים אלקטרוניים או בכל דרך אחרת, ולמעט בשיקים) מיד עם קבלת התשלום על ידי הלקוח, והחברה תנפיק לו חשבונית מס כדין מיד עם קבלת התשלום.

bottom of page